ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
แนะนำ อบต.
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
รายจ่ายประจำปี
ฐานะการเงินประจำปี
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
บริหารงานบุคคล
จัดตั้งศูนย์ต่างๆ
ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสุ้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ศูนย์รับคำปรึกษาทางกฎหมาย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค
แจ้งเพื่อทราบ
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556
แผนยุทธศาสตร์ ปี2553-2557
แผนภัยแล้ง อบต.มหาวัน
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนการศึกษา
ติดต่อเรา...
ติดต่อ อบต. 
ร้องทุกข์กับนายก
กระดานสนทนา
อปพร.อปพร
หน้าแรก
คุยกับเราชาวมหาวัน

Image

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  ประจำปี 2556

            องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖ ให้ทราบโดยทั่วกันว่า สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน, ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่  ณ  ฝ่ายงานจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  <<รายละเอียด>>          

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปี 2556
1.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  <<ประกาศ>>
2.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556  <<ประกาศ>>
3.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556  <<ประกาศ>>
4.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556  <<ประกาศ>>
5.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556  <<ประกาศ>>
6.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556  <<ประกาศ>>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปี 2555
1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2555  <<ประกาศ>>
2.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  <<ประกาศ>>
3.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555  <<ประกาศ>>
4.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  <<ประกาศ>>
5.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555  <<ประกาศ>>
6.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2555  <<ประกาศ>>
7.ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  <<ประกาศ>>
8.ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)  <<ประกาศ>>
9.การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  <<ประกาศ>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ข่าวสารประชาสัมพันธ์     

*__*ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร  จำนวน 1 โครงการ  สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  วันที่ 6 มี.ค. 57 - 19 มี.ค. 57      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__*ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง  จำนวน 2 โครงการ  สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  วันที่ 4 ก.พ. 57 - 18 ก.พ. 57      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
*__* ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเสียงตามสาย จำนวน 2 โครงการ วันที่ 21 ม.ค. 57    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__*
ประกาศสอบราคา 3 รายการ  จำนวน 14 โครงการ  สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  วันที่ 9 ม.ค. 57 - 22 ม.ค. 57     
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__*
ประกาศขายวัสดุ ครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทอดตลาด  วันที่ 27 ธ.ค.56 - 10 ม.ค. 57   สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  
*__*ประกาศสอบราคาจ้าง 4 รายการ    สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  วันที่ 31 ต.ค. 56 - 13 พ.ย. 56      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__*ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน   สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  วันที่ 10 ก.ย. 56 - 23 ก.ย. 56  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__* ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)   สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  วันที่ 5 ก.ย. 56 - 18 ก.ย. 56  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__* ประกาศสอบราคาซื้อ 2 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ สร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ   สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  วันที่ 28 ส.ค. 56 - 10 ก.ย. 56  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__* ประกาศขายวัสดุ ครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทอดตลาด วันที่ 9 ส.ค.56 - 22 ส.ค. 56 สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__* ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 29 ก.ค.56 - 6 ส.ค. 56   อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
*__* ประกาศสอบราคาซื้อ 2 รายการ ถังขยะและคอมพิวเตอร์   สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  ในวันที่ 22 เม.ย. 56 ถึง 3 พ.ค. 56  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*__* ประกาศสอบราคาซื้อจำนวน 2 รายการ   สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  ในวันที่ 22 มี.ค. 56 ถึง 4 เม.ย. 56  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
 *__* ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1โครงการ รถฟาร์มแทรกเตอร์ วันที่ 22 มี.ค.56 - 1 เม.ย. 56   อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

*__* ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2โครงการ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถกระเช้าไฟฟ้า วันที่ 28 ม.ค.56 - 5 ก.พ. 56 อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม 
*__*
ประกาศสอบราคาจำนวน 27 รายการ สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 14 ม.ค. 56 ถึง 25 ม.ค. 56 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*---*
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 1 รายการ  สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 30 ส.ค. 55 ถึง 12 ก.ย. 55 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*---* ประกาศสอบราคาจ้าง 4 รายการ ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 9 ส.ค. 55 ถึง 23 ส.ค. 55 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
*---* ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction เลขที่ e1/2555 ซื้อคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 2 มี.ค. 55 ถึง 13 มี.ค. 55 อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
*---* ยกเลิกประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction เลขที่ e1/2555 ซื้อคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
*---* ข่าวสอบราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ วีไอพี ในโครงการอบรมศึกษาดุงานและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 28 ก.พ. 55 ถึง 12 มี.ค. 55 อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
*---* ข่าวสอบราคาจ้าง 3 โครงการ สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 9 ก.พ. 55 ถึง 21 ก.พ. 55
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
*---* ข่าวสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง 15 โครงการ สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 18 มค 55 ถึง 31 มค 55 อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาซื้อจำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มี.ค. 56 - 4 เม.ย. 56
Monday, 04 August 2008

Image        ประกาศสอบราคาซื้อจำนวน 2 รายการ   สนใจติดต่อส่วนการคลังในวันและเวลาราชการ  ในวันที่ 22 มี.ค. 56 ถึง 4 เม.ย. 56  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระทู้ล่าสุด
สำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการ อบต.แบบใด
  
ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร จำนวน 1 โครงการ วันที่ 6 มี.ค. 57 - 19 มี.ค. 57
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง จำนวน 2 โครงการ วันที่ 4 ก.พ. 57 - 18 ก.พ. 57
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเสียงตามสาย จำนวน 2 โครงการ วันที่ 21 ม.ค. 57

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศสอบราคา 3 รายการ จำนวน 14 โครงการ วันที่ 9 ม.ค. 57 - 22 ม.ค. 57
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศขายวัสดุ ครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทอดตลาด วันที่ 27 ธ.ค.56 - 10 ม.ค. 57
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศูนย์ข้อมูล อบต.
อินเตอร์เน็ตตำบล
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ/ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ประกาศขั้นตอนดำเนินการ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
เทศบาลท่าสายลวด
เทศบาลแม่สอด
เทศบาลแม่กุ
อบต.แม่กาษา
อบต.แม่กุ
อบต.พระธาตุผาแดง
อบต.ด่านแม่ละเมา
อบต.แม่ปะ
อบต.พะวอ
อบต.แม่ตาว
อบต.ท่าสายลวด
ลิงค์หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
ไทยตำบล
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
จังหวัดตาก
อบจ.ตาก
สถิติผู้เช้าชม
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวาน24
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้163
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว985
mod_vvisit_counterทั้งหมด105067
ขณะนี้มี 1 บุคคลเข้าชม ^_^
 
Family Design : รับออกแบบและเขียนเว็บ
Copyright ® องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

 
ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก